Startsida
Vad vi tror
NY: Bokhandel
Nyhetsbrev
Tidsskrift
Musik
Bildserier
Ordlista
I Norden
Kalender
Kontakt
Lšnkar

SE INTE SAKER OCH TING BARA PÅ YTAN!
Av Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Ett föredrag hållet i Mayapur, Indien, om Shrimad-Bhagavatam (1:8:28) [kapitel 8 i Shrimad-Bhagavatams första bok upptas till större delen av böner till Herren Krishna, framburna av en stor gudshängiven vid namn Kuntidevi, och kallas därför "Drottning Kuntis böner"].


    manye tvam kala isanam
    anadi-nidhanam vibhum
    samam carantam sarvatra
    bhutanam yan mithah kalih

"Jag betraktar Dig, o Herre, som den eviga tiden, den suveräna härskaren, den som saknar början och slut samt som den som genomtränger allt. När du fördelar Din barmhärtighet, tar Du hänsyn till alla. Motsättningarna mellan de levande varelserna beror på deras samhällsformer."

Pä ett mycket fulländat sätt beskriver här Kuntidevi Krishnamedvetande, gudsmedvetande. Samam carantam sarvatra. Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, finns överallt. Han är lika barmhärtig mot alla, ja i alla avseenden är Han fullkomligt likasinnad. Vissa delar av jorden må vara täckta av moln, och inga solstrålar kan tränga igenom. Likväl kan ingen förneka att solen lyser. Det är helt enkelt på grund av vår olyckliga belägenhet som vi ej kan se solen, det är inte så att solen slutat stråla. På liknande sätt är Krishnas barmhärtighet alltid där, tillgänglig för alla.

I en vers i Bhagavad-gita förklarar Krishna att Han är lika mot alla, hur skulle Han annars kunna vara Gud! Gud är inte så partisk att Han är barmhärtig mot mig men inte mot dig. Så beter sig Gud helt enkelt inte. Man kan dra en parallell här till en rättfärdig regering som är likasinnad gentemot alla landets innevånare men ändock finns det vissa medborgare som går på universitet för att ta doktorsexamen medan andra skickas till fängelset för att bli inburade och får lida. Men ingen kan anklaga regeringen för partiskhet därför att vissa skickas till fängelset medan andra studerar hårt för att sedan ta sig av ansvarsfulla poster i samhället. Nej, felet ligger hos oss som inte tar till vara de möjligheter som erbjuds av regeringen och på liknande sätt de möjligheter som erbjuds av Krishna. Det är människan som bär ansvaret för alla oegentligheter och all ojämlikhet som förekommer. Vi säger att det är på grund av karma (återverkningar från tidigare gärningar) som några är rika medan andra är fattiga, det är på grund av karma som vissa äter avföring medan andra äter läckra, färska grönsaker. Gud är lika sinnad gentemot alla.

Det finns många dåraktiga personer som anklagar Gud och säger: Varför är Gud så obarmhärtig gentemot de fattiga. Men Gud är inte alls obarmhärtig gentemot de fattiga. De fattiga har blivit fattiga helt enkelt på grund av deras karma. Det finns en vers som lyder: karmana daiva-netrena. Daiva betyder gudomlig och netrena betyder genom härskarna. Det finns en gudomlig makt som övervakar våra handlingar. Gud finns överallt, ja tom. i varje levande varelses hjärta sitter den Högsta Personliga Guden. Därför kan vi inte dölja något för Herren. I en annan vers sägs det att solen är Herrens öga. Det är ett grovt exempel men vi kan säga att varhelst vi gör någonting på denna jord så iakttar solen våra aktiviteter. På samma sätt betraktar oss månen på natten.

Solskenet är faktiskt också Krishna. Ibland kanske vi får för oss att nu ska jag göra något för min egen sinnestillfredsställelse, nu ska jag stjäla något, ingen ser mig ju. Men hur kan vi påstå att ingen ser. Solen ser! Vi kan inte dölja något. Det hjälper inte ens om vi tar skydd av natten. Månen ser! Intet kan vi dölja. Gud är så allsmäktig att Han, var än du är, vet vad du gör, vad du önskar och vad du vill. Det är inte möjligt att gömma sig för Herren.

Polisen kanske du kan lyckas lura, men inte Krishna. Han betraktar dig när du gör något galet. Han är ju överallt. En gudsmedveten person tänker: Om jag faller för mitt sinnes nonsensbegär kommer Krishna, Gud, att se vad jag gör. Denna förståelse är utmärkande för den indiska kulturen. Ta vilken person i Indien som helst, utbildad eller ej, så känner han Herrens närvaro. Detta är ett faktum. Om man upplever det så, hur kan man då agera syndfullt? Om man faktiskt är gudsmedveten så vet man att Gud är överallt och att Han kommer att se om jag gör något galet.

Det är därför av största vikt att denna rörelse för Krishnamedvetande sprids. Om denna rörelse sprids och folk tar dess budskap till sig, ja då kommer mycket att förändras automatiskt upp till den grad att inte ens polis kommer att behövas, ty en gudsmedveten person gör helt enkelt inget ont. Om ett lands innevånare inte är gudsmedvetna begår de så många onda handlingar och landet blir näst intill omöjligt att regera över.

Gud är en och finns överallt. Tyvärr har vi människor skapat så många olika religiösa system och hinduer bråkar med muslimer och muslimerna bråkar med hinduerna. De argumenterar: Min religion är bättre än din! Och på andra delar av vår jord bråkar judarna med de kristna och de kristna bråkar med judarna. På liknande sätt är det sammanstötningar mellan svarta och vita och vita och svarta. Detta är typiskt för den materiella existensen. Speciellt i denna tidsålder.

Även om man försöker leva fridfullt i denna materiella värld tillåts man inte göra så. Den är helt enkelt inte gjord för att leva fridfullt i. Kanske man rent ytligt sett kan tycka att man är lycklig och att vi genom vår avancerade civilisation kan skapa ett bekvämt liv, men var finns denna komfort? Var finns lyckan? Mayas, den materiella energins, uppgift är faktiskt att påminna oss om att vi inte hör hemma här genom att alltid försätta oss i svårigheter. Hela denna materiella värld är som ett fängelse. Hur kan man leva fridfullt i ett fängelse? Eftersom vi är dömda att leva i fängelse kan vi inte heller förvänta oss något lyckligt och bekvämt liv.

Anledningen till alla dessa störning ar är att vi inte kan enas om de rätta religiösa principerna. Gud är en och lika sinnad mot alla men på grund av vår upproriska kampanda erhåller vi missuppfattningar såsom att en viss religion skulle vara bättre än andra religioner. Alla religioner är bra om de leder fram till sant gudsmedvetande. I västerlandet finns det många som frågar mig om man kan nå fulländning genom att följa den kristna religions traditionen. Varför inte?! Det är fullt möjligt. Men vem följer egentligen Kristi lära? Först av allt skulle jag vilja se någon som följer Kristus! I Bibeln krävs det: Du skall icke döda! Men alla så kallade kristna dödar. De dödar djur och till och med sina egna barn i liv modern. Den kristna religionen är ingen dålig religionsform, men var finns den kristne? Var finns den sanne hinduen? De är alla gudlösa skojare. Det är därför alla dessa missförstånd och bråk uppkommer. Annars, om alla verkligen vore gudsmedvetna, om alla visste att Gud var närvarande överallt, vilka problem skulle kunna uppkomma då? Den gudsmedvetne ser Herren som solsken, som månsken, som vatten. Vem kan undvika solskenet? Vem kan undvika månskenet?

Men folk i allmänhet idag är gudlösa. De tror inte ens på Herrens existens. De har blivit lärda att inte göra så och framförallt vet de inte vem Gud är. Detta är den moderna civilisationens stora misstag och därför råder kaos i stora delar av världen. Därför är denna rörelse för Krishnamedvetande så betydelsefull. De som är besinningsfulla kan förstå detta.

När jag var i Australien nyligen samtalade jag bland annat med en grupp präster. De förstod till fullo att denna rörelse strävar efter att få folk att återigen vända sig mot Gudomen. Människan skryter idag om sin framskridna civilisation, med sin avancerade vetenskap och teknik, men överallt råder förvirring. Det är därför vi uppmanar mänskligheten att åter vända sig mot Gudomen. Om du vänder ryggen mot solen så är allt du kommer att få se din egen långa mörka skugga. Men om du vänder dig mot solen kommer du inte längre att se din skugga utan ljus istället. Detta är sann vetenskap. Vänder du dig mot solen, mot Gud, är allt ljus, där solen, där Gud, finns, råder inget mörker.

Det finns en vers i ett verk kallat Caitanya-caritamrita som förklarar detta: Krishna är såsom solen, hos Honom finns inget mörker. Kan du vänta dig att finna något mörker på solplaneten? Det är inte möjligt. Därför, om vi blir Krishnamedveten, kan det inte längre existera något mörker. Ej heller kan det längre finnas någon okunnighet eller något syndfullt leverne. Allt blir ljust och fridfullt. Så, varför inte sträva mot detta Krishnamedvetande och på så sätt rädda oss från mayas klor, som förorsakar så många problem?

Vidare sägs det i denna vers att Krishna är den eviga tiden. Vi delar alltid upp tiden i det förgågna, i nutid och i framtid. Men i den andliga världen finns det faktiskt inte sådant som för fluten tid, nutid eller framtid. På grund av vår belägenhet i den materiella världen undrar människor ibland: När och av vem skapades Gud? Men Gud är evigt existerande. Detta kan vara svårt att förstå eftersom vi inte har någon erfarenhet av evigheten. Allt vi kan iakttaga skapas för att bestå en tid och för att slutligen förstöras. Detta är vår erfarenhet. Under tidens inflytande kan vi se hur levande ting föds, hur de består en tid, hur de producerar avkomma, hur de förtvinar för att slutligen förintas helt.

Evigheten innebär att det inte finns någon materiell kropp, de sex slagen av förändringar finns ej heller. Allt är evigt och oföränderligt, evigt existerande. Denna eviga tid är Krishna. Kuntidevi kallar Krishna för kalam isaram. Isvaram betyder den Högste Härskaren. Isvara behärskar alla och allting. Men vem härskar över Honom? Ingen! Han är utan begynnelse, utan slut, den Högste. På detta sätt måste vi förstå Krishnas väsen.

Vi måste ta vår undervisning från auktoriteter, de som vet. Kunti är en sådan auktoritet, därför är hennes uttalanden nedtecknade i shastra, de heliga skrifterna. Shastra innebär att det är ett uttalande av en auktoritet. Det är precis som inom juridiken. Där finns det lagböcker. En lagbok innebär ett uttalande av en auktoritet. Shastra är såsom en lagbok. Shastra är ett vapen. Här är Kunti en auktoritet därför att hon vandrar i tidigare auktoriteters fotspår. De som strikt följer verkliga auktoriteter är också auktoriteter. För att dra parallellen till juridiken igen. En bra advokat är en person som har studerat lagen mycket noggrant och som baserar sina framlägganden på vad lagböckerna verkligen säger. En dålig advokat är en som känner lagen dåligt och som inte ens följer den. En bra advokat måste kunna hänvisa till den och den paragrafen i den och den lagboken och de andra närvarande vid domstolen måste själva kunna förstå varför han framlägger det yrkande som han gör, och då vinner han målet.

Mahajana
är ett sanskritord som betyder auktoritet. Vanligt folk kallas jana och de som är auktoriteter kallas mahajana. Kuntidevi är ingen vanlig kvinna, därför har hennes uttalanden dokumenterats här i Shrimad-Bhagavatam. På grund av detta måste vi acceptera vad hon säger. Bland auktoriteter råder inga missförstånd. Det är bland vanligt folk som missförstånd uppstår. En bekräftelse av detta fick jag i Australien. Jag nämde tidigare att jag hade ett möte med en grupp präster, munkar, där. När jag talade till dem rådde inget missförstånd. Vi var fullkomligt över ens. Efter att ha åhört mitt, en timme långa, föredrag applåderade de i tio minuter.

Bland dem som är verkligt allvarliga i sitt religiösa utövande råder ingen oenighet. De frågade om min uppfattning om Herren Jesus Kristus. Jag sade att eftersom han predikade gudsmedvetande är han vår guru. Alla som predikar gudsmedvetande är guru. Detta uppskattades mycket.

Att det förhåller sig så är ett faktum. En vaishnava må predika olikt i enlighet med tid, omständigheter och plats. Budskapet kan på ytan verka lite olika och vissa detaljer skiljer sig åt men vi måste leta efter essensen av budskapet. Varhelst det finns någon förståelse av Gud finns där också gudsmedvetande. Ibland kanske vi rådgör med ett uppslagsverk i pocketform, ibland kan ske vi tar till universitetets stora uppslagsverk. Men båda är uppslagsverk. Att predika i enlighet med tid och omständigheter kalla patra. Ett barn på lågstadiet lär sig en enkel matematik som kanske inte är nog på ett högre stadium, men två plus två är alltid fyra. Det förhåller sig inte så att vid högre matematikstudier kommer man fram till att två plus två är fem. Principen är densamma.

Uttalandena här i Shrimad-Bhagavatam är inte för vanligt folk. De är avsedda för högt utvecklade själar som inte är avundsjuka. Människor som är avundsjuka ropar föraktfullt: Han är sämre än jag för han är kristen! Han är sämre än jag för han är muslim! Han är det och han är det! Allt detta är vansinne. En paramahamsa, en högt ut vecklad själ, skiljer inte mellan kristen och jude. Han ser alla som enskilda delar av Gud, Krishna. Krishna förklarar i Bhagavad-gitä att alla levande varelser är Hans eviga delar. Att göra alla dessa distinktioner är en slags "hudsjukdom". Vi ser bara på ytan. Aah, han har sådan hud, då är han jude. Detta är en kristen hud. Detta är en hindus hud. Man blir endast en ytlig betraktare, en "hud-betraktare".

Men en paramahamsa ser vad som finns innanför huden. Att förstå att vi inte är denna kropp utan andesjälar utgör början till alla andlig utbildning. Vi måste lära oss att se vad som finns innanför, ej endast på ytan. De som endast ser på ytan kallas för åsnor, mudha. Därför måste vi göra framsteg i vårt andliga liv genom att lyssna till auktoriteterna. Då kan vi förstå att Gud är jämlik mot oss alla. Han är allas vår fader. Varför ska vissa stämplas som hinduer, andra som judar och några andra som kristna. Vi kan ta guld som exempel. Det kan inte finnas något speciellt indiskt guld, eller amerikanskt guld, eller kristet guld, eller muslimskt guld. Guld är guld.

Så faktum är, för den som är verkligt gudsmedveten finns inga ytliga distinktioner. Ty han vet: samam ca rantam sarvatra bhutanam. Gud finns överallt. Det är helt enkelt bara så att vi har glömt bort Honom. Denna glömska gäller för alla, antingen man kallar sig kristen, hindu eller muslim. Det spelar ingen roll. Vår uppgift nu är att upphäva denna glömska. Att göra så är Krishnarörelsens uppgift.

 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online sedan 1998 - http://svenska.scsmath.org